Algemene voorwaarden

Inhoud:
- Voorwaarden Silvester cadeaubon
- Voorwaarden webshop

 

Voorwaarden Silvester cadeaubon:

- Alleen inleverbaar bij Silvester in Zoetermeer.
- Niet inleverbaar in de webshop (wel bij afhalen van webshop bestellingen in de winkel).

Per aankoop in de winkel mag je een onbeperkt bedrag aan Silvester bonnen inwisselen. Deze bon mag gebruikt worden in combinatie met kortingsbonnen van Silvester Zoetermeer en de Nederlandse Boekenbon.

Deze bon of restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld. Restwaarde wordt teruggegeven in de vorm van Silvester cadeaubonnen. Een eventueel resterend bedrag van maximaal € 2,50 wordt wel teruggegeven.

Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling leidt ertoe dat jou het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd. Kopiëren is verboden. Bij stopzetten van de onderneming en bij faillissement is de cadeaubon niet meer geldig en kan in principe wettelijk geen aanspraak meer gemaakt worden op de waarde. Maar we adviseren om hiervoor wel contact met ons op te nemen over de mogelijkheden.

 

Voorwaarden webshop:

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: 

Silvester Boek en Spel
Dorpsstraat 115N
2712 AE Zoetermeer

KvK 56941692
BTW NL089484782 B01

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd. 

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden 

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die de consument interactief doorloopt op de website, om zaken te bestellen. 

1.3 Consument: de wederpartij van Silvester met wie Silvester een overeenkomst aangaat. 

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzage de koop en levering van zaken. 

1.5 Partijen: Silvester en consument gezamenlijk 

1.6 Silvester: de partij welke zich bedient van algemene voorwaarden, tevens wederpartij van consument. 

1.7 Website: de website van Silvester, te vinden onder de URL www.mijnwebwinkel.nl/winkel/silvester of via http://www.Silvester.nu 

1.8 Zaken: zaken welke Silvester op haar website aanbiedt, welke zaken de consument kan bestellen. 


Artikel 2 Toepasselijkheid 


2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure evenals contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst. 

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene 
of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 


Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 De op de website aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de consument kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. 

3.2 Silvester garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Silvester hiertoe besluit zal hij dit onverwijld aan de consument laten weten. 

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in de laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Silvester er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de consument - de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Silvester mogelijk is, worden terugbetaald aan de consument. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen. 


Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen genoemd zoals op de website zijn inclusief BTW, evenals inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden klant in rekening gebracht gedurende de bestelprocedure. Binnen Nederland: 
Voor bestellingen tot € 75 en tot 10 kg wordt € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht. Vanaf 10 kg zijn de verzendkosten € 10,00. Voor bestellingen vanaf € 75 worden geen verzendkosten berekend.
Voor de consumenten buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land waar het pakket naar toe moet worden verstuurd. 

4.2 Silvester is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 De betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn: 
- Overschrijving via bankrekening: IBAN NL26INGB0001150651 t.n.v. Silvester, Zoetermeer o.v.v. ordernummer. 
- Contante betaling, bij afhalen tijdens openingstijden winkel. 

4.4 Silvester is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen. De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. De verzending is in alle gevallen voor risico van de koper. Als u wilt kan er voor verzekerd verzenden worden gekozen bij het bestellen volgens het tarief van TNTPost. Vermeld dit onder opmerkingen. 

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en evenals in bevestigingsmails zijn indicatief. 

5.2 Silvester zal zich tot het uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. 

5.3 Indien en voorzover Silvester niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde zaken aan de consument kan leveren heeft de consument het recht, nadat Silvester heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel is dan van overeenkomstige toepassing. 

5.4 Indien de consument een bestelling plaatst die de consument zelf wenst af te halen, kan de consument deze na ontvangst van de bevestigingsemail binnen openingstijden ophalen. Deze openingstijden (en wijzigingen hierop) staan op www.silvester.nu. De consument heeft na plaatsing van de bestelling 2 weken de tijd de goederen op te halen. De bestelling dient bij afhaling contant te worden betaald. 


Artikel 6 Herroepingrecht 

6.1 De consument heeft het recht de geleverde zaken binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Silvester mits:
• de zaken in de originele verpakking zitten; 
• de zaken op kosten van de consument teruggezonden worden. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Silvester; 
• de consument zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturen en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de consument worden aanvaard- totdat Silvester het in ontvangst heeft genomen. 

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de consument recht heeft op teruggave van wat al betaald is. Artikel is bij herroeping van overeenkomstige toepassing. 


Artikel 7 Reclameren 

7.1 Indien en voorzover naar mening van de consument de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de consument in overleg met Silvester al waarna de consument is gerechtigd de zaken terug te sturen naar Silvester mits: 

• klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Silvester binnen 24 (vierentwintig) uur per mail* heeft laten blijken; 
• de consument het artikel als retour heeft gemeld via de mail, waarna Silvester de retourzending heeft bevestigd. Pas hierna kan de consument het artikel terugsturen; 
• de consument zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturen en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door klant worden aanvaard- totdat Silvester het in ontvangst heeft genomen. 

7.2 Indien na onderzoek van Silvester blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst zal Silvester met klant in overleg treden. 

7.3 Indien na onderzoek van Silvester inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de consument recht op een vervangende zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder 2. van artikel bedoeld. Mocht de vervangende zaak niet leverbaar zijn heeft de consument recht op: 

1. het uitzoeken van een vervangende zaak ter waarde van zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de gekozen zaak duurder is dan de zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de consument het verschil in prijs bij. Indien de uitgekozen zaak goedkoper is dan de zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de consument het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is; 
2. restitutie van waarde van de zaak wat geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in overeenkomst overeengekomen prijs. 


Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens 

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van de consument geldt deze verwerking slechts om: 

1. de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; 
2. behoudens de beperking van het navolgende lid, de consument op de hoogte te stellen betreffende (nieuwe) producten en diensten van Silvester.

8.2 Voor het versturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mail aanbiedingen) als in voorgaand lid onder 2. bedoeld, wordt aan de consument uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de consument is verleend zal Silvester deze uitingen sturen. 

8.3 De consument is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze desgewenst door Silvester aan te laten passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

9.1 Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt de consument contact op met Silvester, welk contact telefonisch, of per mail* kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige algemene voorwaarden vermeld. Silvester zal uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. 

9.3 Bij een onopgelost geschil tussen de consument en Silvester kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Silvester is te allen tijde bevoegd onderhavige algemene voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de algemene voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2 Indien en voorzover er voor de bestelprocedure door Silvester inloggegevens worden gevraagd, draagt de klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens. 

*info@silvester.nu 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Silvester Boek en Spel
te Zoetermeer


Silvester is telefonische te bereiken op telefoonnummer 079-3162519 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@silvester.nu.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die klant interactief doorloopt op de website, om zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Silvester met wie Silvester een overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzage de koop en levering van zaken.

1.5 Partijen: Silvester en klant gezamenlijk

1.6 Silvester: de partij welke zich bedient van algemene voorwaarden, tevens wederpartij van klant.

1.7 Website: de website van Silvester, te vinden onder de URL www.mijnwebwinkel.nl/winkel/silvester of via http://www.Silvester.nu

1.8 Zaken: zaken welke Silvester op haar website aanbiedt, welke zaken klant kan bestellen.


Artikel 2 Toepasselijkheid


2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure evenals contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene
of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de website aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de klant kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Silvester garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Silvester hiertoe besluit zal hij dit onverwijld aan klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in de laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Silvester er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Silvester mogelijk is, worden terugbetaald aan de klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.


Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen genoemd zoals op de website zijn inclusief BTW, evenals inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden klant in rekening gebracht gedurende de bestelprocedure. Binnen Nederland:
Voor bestellingen tot € 75 en tot 10 kg wordt € 5,00 verzendkosten in rekening gebracht. Vanaf 10 kg zijn de verzendkosten € 10,00. Voor bestellingen vanaf € 75 worden geen verzendkosten berekend. Voor boeken wordt €1,95 gerekend, waarbij vanaf 10 boeken de voorgaande regels gelden.
Voor de klanten buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land waar het pakket naar toe moet worden verstuurd.

4.2 Silvester is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 De betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn:
- Overschrijving via bankrekening: 1150651 t.n.v. Silvester, Zoetermeer o.v.v. ordernummer.
- Contante betaling, bij afhalen tijdens openingstijden winkel.
(- Ideal, online betalen, transactiekosten van € 1,18 zijn voor rekening van de klant )
4.4 Silvester is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen. De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. De verzending is in alle gevallen voor risico van de koper. Als u wilt kan er voor verzekerd verzenden worden gekozen bij het bestellen volgens het tarief van TNTPost. Vermeld dit onder opmerkingen.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en evenals in bevestigingsmails zijn indicatief.

5.2 Silvester zal zich tot het uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover Silvester niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde zaken aan klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat Silvester heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4 Indien u een bestelling plaatst die u zelf wenst af te halen, kunt u deze na ontvangst van de bevestigingsemail binnen openingstijden ophalen. Deze openingstijden (en wijzigingen hierop) staan op www.silvester.nu. U heeft na plaatsing van de bestelling 2 weken de tijd de goederen op te halen. De bestelling dient bij afhaling contant te worden betaald.
Artikel 6 Herroepingrecht

6.1 De klant heeft het recht de geleverde zaken binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Silvester mits:
• de zaken in de originele verpakking zitten;
• de zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Silvester;
• de klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door klant worden aanvaard- totdat Silvester het in ontvangst heeft genomen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de klant recht heeft op teruggave van wat al betaald is. Artikel is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.


Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voorzover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Silvester al waarna klant is gerechtigd de zaken terug te sturen naar Silvester mits:

• klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Silvester binnen 24 (vierentwintig) uur per mail* heeft laten blijken;
• U het artikel als retour heeft gemeld via de mail, waarna Silvester de retourzending heeft bevestigd. Pas hierna kunt u het artikel terugsturen;
• de klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door klant worden aanvaard- totdat Silvester het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van Silvester blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst zal Silvester met klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Silvester inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder 2. van artikel bedoeld. Mocht de vervangende zaak niet leverbaar zijn heeft de klant recht op:

1. het uitzoeken van een vervangende zaak ter waarde van zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de gekozen zaak duurder is dan de zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de klant het verschil in prijs bij. Indien de uitgekozen zaak goedkoper is dan de zaak welke niet bleek te beantwoorden de klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is;
2. restitutie van waarde van de zaak wat geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in overeenkomst overeengekomen prijs.


Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van klant geldt deze verwerking slechts om:

1. de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
2. behoudens de beperking van het navolgende lid, de klant op de hoogte te stellen betreffende (nieuwe) producten en diensten van Silvester.

8.2 Voor het versturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mail aanbiedingen) als in voorgaand lid onder 2. bedoeld, wordt aan de klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de klant is verleend zal Silvester deze uitingen sturen.

8.3 De klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze desgewenst door Silvester aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Silvester, welk contact telefonische, en per mail kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige algemene voorwaarden vermeld. Silvester zal uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.


Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Silvester is te allen tijde bevoegd onderhavige algemene voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de algemene voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2 Indien en voorzover er voor de bestelprocedure door Silvester inloggegevens worden gevraagd, draagt de klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

*info@silvester.nu(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 19-09-2019 - Ik wil graag het boek; Help... ik voel zo veel....  lees meer
  • 14-09-2019 - Prachtige kinderboekenwinkel! Beslist naar binnen lopen!
    - ruime collectie, mooi...  lees meer
  • 03-09-2019 - Had via Bol.com hier een boek besteld. Kwam netjes en...  lees meer
Plaats een bericht
© 2011 - 2019 Silvester Boek en Spel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel